Nieuws

Investeren in preventie bespaart op lange termijn veel geld

Gepubliceerd op
31 oktober 2022

Uit een recente berekening blijkt dat invasieve uitheemse soorten tussen 1960 en 2020, wereldwijd voor meer dan 1000 miljard euro aan schade hebben veroorzaakt. Duizend miljard is een groot bedrag, maar over een periode van 60 jaar en wereldwijd lijkt het misschien erger dan het is. De studie laat ook zien dat preventie en snelle respons op introducties zeer (kosten)effectief zijn, maar dat de investeringen in preventie doorgaans laag zijn in verhouding tot de kosten van de schade. Meer investeren in preventie bespaart op lange termijn veel geld.

Invasieve uitheemse soorten – planten, dieren en andere levensvormen die zich buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied vestigen en negatieve effecten veroorzaken – zijn een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies en kunnen grote economische schade veroorzaken. In deze studie is zowel de omvang van de schade als de kosten voor beheermaatregelen gekwantificeerd op basis van gegevens uit de InvaCost database.

Opzet studie

Voor de studie is onderscheid gemaakt in vier managementcategorieën: (1) Preventie: preventieve maatregelen om de introductie van niet-inheemse soorten te voorkomen of te beperken, zoals risicobeoordelingen en grenscontroles; (2) Beheerkosten: maatregelen om reeds geïntroduceerde soorten te beheren, zoals monitoring en bestrijdingsmaatregelen; (3) Kennisfinanciering: acties die voor en na introductie van toepassing kunnen zijn, zoals onderzoek en communicatie of (4) een combinaties van de bovenstaande categorieën.

Uitkomsten

In de periode tussen 1960 en 2020 bedroegen de totale kosten als gevolg van schade door invasieve uitheemse soorten wereldwijd 1.055,82 miljard euro. De totale uitgaven voor preventie, beheer, kennisfinanciering of een combinatie bedroegen in dezelfde periode 88,96 miljard euro, waarvan € 67,87 miljard aan beheerkosten, € 14,94 miljard voor kennisfinanciering, € 2,61 miljard voor preventie en € 3,73 miljard is besteed aan een combinatie van maatregelen.

Het grootste deel van de uitgaven (69%) was gericht op terrestrische soorten, € 61,6 miljard, € 6,26 miljard voor semi-aquatische soorten en € 1,87 miljard voor aquatische soorten. Een groot deel van de uitgaven (42%) kon niet per taxonomische groep worden gespecificeerd, het grootste deel werd besteed aan ongewervelde dieren (58%), 27% aan planten en 12% aan gewervelde dieren.

Het onderzoek laat zien dat de beheerkosten voor invasieve uitheemse soorten tien keer lager zijn dan de kosten van de aangerichte schade, en dat de uitgaven voor preventie 25 keer lager zijn dan beheerkosten. De onderzoekers benadrukken de kosteneffectiviteit van preventieve maatregelen en om deze in een zo vroeg mogelijk stadium toe te passen. Daarbij verwijzen ze naar het voorbeeld van een snelle reactie op een invasie van een vuurmierensoort in Nieuw-Zeeland. De kosten voor de preventieve maatregelen bedroegen € 850.000, terwijl de potentiële schade van een gevestigde mierenpopulatie werd geschat op € 192 miljoen, per jaar. Globaal geldt dat voor elke euro die wereldwijd aan preventie wordt besteed ongeveer € 53 aan potentiële schade op de lange termijn wordt voorkomen.

Conclusies

De onderzoekers laten zien dat er gemiddeld ruim 10 jaar zit tussen de eerste registratie van schade door een invasieve exoot en het moment van de eerste bestrijdingsmaatregel. Ze stellen dat deze vertraging wereldwijd meer dan een biljoen euro heeft gekost aan vermijdbare effecten in vergelijking met een scenario met onmiddellijk ingrijpen. In de toekomst, zeggen ze, moeten preventieve uitgaven prioriteit krijgen om introducties van invasie uitheemse soorten en hun enorme impact te voorkomen.

Bronvermelding

De foto bovenaan is van Wikipedia commons, Bruce Marlin.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een ‘News Alert’ in “Science for Environment Policy”: European Commission DG Environment News Alert Service, edited by the Science Communication Unit, The University of the West of England, Bristol.

Bron: Cuthbert, R. N., Diagne, C., Hudgins, E. J., Turbelin, A., Ahmed, D. A., Albert, C., Bodey, T. W., Briski, E., Essl, F., Haubrock, P. J., Gozlan, R. E., Kirichenko, N., Kourantidou, M., Kramer, A. M., and Courchamp F. (2022) Biological invasion costs reveal insufficient proactive management worldwide. Science of The Total Environment 819: 153404.