Project

Watercrassula op Terschelling

Het gebied met Watercrassula ligt in de duinen in een Natura 2000 gebied. Door het gebied ligt een fietspad en er zijn recreatiewoningen in de buurt. Het is een druk bezocht gebied.

De omringende vegetatie bestaat uit duinvegetatie van inheemse soorten waaronder een aantal beschermde soorten zoals Oeverkruid, Dwergvlas en Ronde Zonnedauw.

Locatie:Tussen Midsland aan zee en West aan Zee op Terschelling
Oppervlakte: 14.798 m2
Begindatum: april 2017
Einddatum: loopt nog

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Uitgevoerd door: Soontiëns Ecology en Stichting Bargerveen
Contact: Provincie Fryslân

Locatie (klik op de afbeelding voor een vergroting)
Locatie (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Toen de Watercrassula werd ontdekt op Terschelling, zijn Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân met elkaar in gesprek gegaan. Het gebied is een Natura 2000 gebied en ligt op grondgebied van Staatsbosbeheer. De aanpak is in een nauwe samenwerking tussen alle partijen tot stand gekomen. In eerste instantie is het water uit de duinvalleien naar zee gepompt. Het Wetterskip adviseert in het project op het gebied van waterpeilen en zout en zoet water. Op het eiland is vasthouden zoetwater heel belangrijk. Het plan van aanpak richt zich op het verwijderen van de Watercrassula, het monitoren en daarna het gebied geschikt maken voor inheemse begroeiing om de Watercrassula tegen te gaan zoals Oeverkruid en Moerashertshooi.

Doelstelling

Doelstelling: volledige eliminatie of anders

De doelstelling is volledige eliminatie van Watercrassula op Terschelling. De eerste werkzaamheden van verwijderen zijn uitgevoerd en de monitoring is gestart. Wel wordt er ook rekening gehouden dat een volledige eliminatie misschien niet lukt. Daarom wordt ook gekeken naar alternatieven en scenario’s om in ieder geval de Watercrassula beheersbaar te houden.

Zijn er eerder al beheermaatregelen getroffen? Zo ja welke?

Bij de eerste constatering van Watercrassula is de duinpan volgepompt met zeewater. Helaas had dat geen effect want na het leegpompen van de duinpan is de Watercrassula teruggekomen.

Beschrijving methode

De besmette gebieden in de duinen zijn zorgvuldige afgegraven en de plantenresten zijn op een locatie in de buurt ondergegraven. Het onder graven is op redelijke diepte gebeurd, zodat door het verstuiven van zand, de plantenresten niet meteen blootliggen.

De nazorg bestaat uit 3 jaar intensief monitoren en verwijderen van plantenresten en hergroei. In de eerste drie jaar wordt ongeveer maandelijks gemonitord. Daarna volgen 2 jaar van minder intensieve monitoring. Het verwijderen van kleine hoeveelheden planten wordt handmatig uitgevoerd en voor grote hoeveelheden worden machines ingezet.

Belangrijk bij alle maatregelen is om te zorgen dat er schoon wordt gewerkt om fragmentatie en verspreiding te voorkomen. Deze maatregelen zijn het grondig reinigen van materieel en schoeisel. Zelfs een heel klein stukje van de Watercrassula kan al voor verspreiding zorgen.

Effectiviteit

De eerste resultaten zijn dat de besmetting is afgenomen met 99%. Incidenteel komen nog hele kleine plukjes ter grootte van een duimafdruk voor. Het intensief monitoren blijft heel belangrijk.

Het traject op Terschelling loopt nog. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor 2021-2026 voor de monitoring en nazorg. Hier wordt uitgegaan van intensieve nazorg van 3 jaar met de intensie dat dan alles weg is en dan nog 2 jaar de vinger aan de pols met een lagere frequentie van monitoring om in de gaten te houden de Watercrassula er nog is.

Ervaringen

Wat ging er goed?

De samenwerking met gemeente, provincie, waterschap en Staatsbosbeheer ging goed. Er was goed overleg en een goede samenwerking. Iedereen heeft hetzelfde doel. De eerste stappen in de aanpak hebben goed gewerkt. De inschatting was dat alles meteen weg was, de Watercrassula is voor 99 % afgenomen.

Wat kan beter?

Het is onduidelijk hoe de Watercrassula verspreid is in het gebied. Dit maakt de volledige eliminatie lastig.

Operationele kengetallen en kosten

Het eerste traject van 5 jaar heeft een bedrag van €5,7 mln gekost. In dit bedrag zitten de kosten voor het afgraven, ondergraven, vergunningen, monitoring en alle kosten voor advies en begeleiding. De kosten voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak 2021-2026 komen daar nog bij evenals eventuele aanvullende maatregelen.

Aanvullende informatie