Nieuws

Evaluatie Nederlandse aanpak van de exotenverordening

Gepubliceerd op
26 januari 2023

Sinds 1 januari 2015 geldt in Nederland de Europese verordening invasieve exoten. Met deze verordening wil Europa de negatieve gevolgen van invasieve uitheemse exoten voor de natuur, biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten voorkomen en/of verminderen.

Nu, zo’n zeven jaar nadat de verordening van kracht werd, heeft het ministerie van LNV de Nederlandse aanpak van de exotenverordening laten evalueren om daarmee een beeld te krijgen van de stand van zaken van het systeem rondom de exotenverordening en van waar eventuele (systeem)verbeteringen mogelijk zijn. In opdracht van het ministerie van LNV is de evaluatie uitgevoerd door Decisio en Sweco.

Uit de evaluatie blijkt dat de verantwoordelijke organisaties (provincies, waterschappen en het ministerie van LNV) verschillende acties hebben ondernomen, maar dat het systeem rond de exotenverordening nog fragiel is en er nog een flinke doorontwikkeling en forse inzet nodig is om tot een volwaardig en robuust systeem te komen. Daarnaast ontbreekt het nog aan het gevoel van urgentie bij een deel van de betrokken organisaties.

Wat kennisuitwisseling betreft zien de onderzoekers nog ruimte voor verbeteringen bij het bundelen van en toegankelijk krijgen van relevante informatie en kennis voor partijen die betrokken zijn bij de aanpak van invasieve exoten

Op 14 oktober 2022 is het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer als onderdeel van de verzamelbrief Natuur.

Download het rapport (PDF)