Muskusrat

De muskusrat is een knaagdier dat van oorsprong uit Noord-Amerika komt. De aanwezigheid van muskusratten leidt tot veranderingen in de vegetatiesamenstelling, afname van de biodiversiteit en lokaal uitsterven van planten- en diersoorten. Met zijn graafactiviteiten ondermijnt de muskusrat dijken en rivieroevers en veroorzaakt problemen voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, viskwekerijen en de landbouw. Muskusratten kunnen drager zijn van verschillende ziektes en parasieten die schadelijk zijn voor de mens en andere diersoorten.

Hoe herken ik de Muskusrat?

De muskusrat (Ondatra zibethicus) is een knaagdier van 0,6-1,8 kg. Naast een 25-35 cm lang lijf heeft de muskusrat ook een 20-25 cm lange, kale, zijdelings afgeplatte staart. Het dier heeft een grijsbruine tot zwartbruine vacht op de rugzijde en een grijze tot vuilwitte vacht op de buikzijde. Er komen echter ook exemplaren voor met een roodbruine vacht. De kop is breed met kleine ogen en ronde, met vacht bedekte oren. Verder heeft de muskusrat gele snijtanden, maar deze zijn lastig te zien in het veld. Ten slotte heeft de soort donkerbruine tot zwarte achterpoten met duidelijk zichtbare zwemvliezen. 

Bij identificatie kan verwarring ontstaan met beverratten, bevers of bruine ratten. Een duidelijk verschil is zichtbaar bij de staart. Bevers hebben een platte staart, beverratten hebben een ronde staart die van dik naar dun loopt en ook bruine ratten hebben een ronde staart. Muskusratten hebben een kenmerkende zijdelings afgeplatte staart, waaraan ze goed herkenbaar zijn in het veld. Ook de grootte kan een goede indicator zijn, al kan dit in het veld soms lastig zijn om in te schatten. Een volwassen beverrat is 2 tot 3 keer groter dan een volwassen muskusrat en een volwassen bevers is vervolgens weer 2 keer zo groot als een volwassen beverrat. 

Meer informatie over de verschillen tussen beverrat, muskusrat en bever vindt u hier (Engelstalig). 

Herkomst – Waar komt de Muskusrat vandaan?

Oorspronkelijk komt de muskusrat uit Noord-Amerika. In het begin van de vorige eeuw is de soort in Europa geïntroduceerd als pelsdier of voor de jacht. Naast ontsnappingen uit pelsdierfokkerijen zijn ook veel exemplaren bewust uitgezet. Na vestiging in het wild, heeft de soort zich op eigen kracht verder verspreid over Europa. Inmiddels vormt natuurlijke verspreiding vanuit het buitenland de belangrijkste introductieroute naar Nederland. 

Verspreiding – Waar komt de Muskusrat voor?

De muskusrat komt in bijna alle landen voor op het Europese vasteland, inclusief Nederland. In het verleden heeft de soort zich ook gevestigd in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, maar is daar succesvol uitgeroeid. In Nederland komt de soort wijdverspreid voor. 

Muskusratten leven bij voorkeur in en nabij stilstaande wateren, zoals dode rivierarmen, kanalen, moerassen en vijvers. De soort kan ook voorkomen in en nabij stromend water, maar alleen als er een dichte oeverbegroeiing aanwezig is. Het nest (ook wel de burcht genoemd) bouwt de muskusrat in droge oevers, waarbij de ingang meestal onder de waterspiegel ligt. 

Verspreidingskaart Muskusrat
Verspreidingskaart Muskusrat

Risico’s - Wat zijn de problemen? 

De aanwezigheid van veel muskusratten kan leiden tot veranderingen in de vegetatiesamenstelling, afname van de biodiversiteit en het lokaal uitsterven van planten- en dierensoorten. Eén muskusrat kan 1,5 m2 vegetatie per nacht eten, het liefst rietsoorten. Bij dichtheden van 20 of meer dieren per hectare kan het overgrote deel van de aanwezige vegetatie in een jaar vernietigd worden waardoor moerasgebieden en rietvelden veranderen in open water. Het verdwijnen van vegetatie heeft weer een negatioeve invloed op andere diersoorten die in het water leven. Door overpredatie bedreigen hoge dichtheden van muskusratten (inheemse) insecten, schaal- en schelpdieren, waaronder ook bedreigde soorten. Indirect is dit weer schadelijk voor zeldzame vissoorten die hun eieren leggen in deze schelpdieren. 

De muskusrat heft ook een (negatieve) invloed op de abiotische condities en het functioneren van ecosystemen. Door hun foerageer- en graafactiviteiten verdwijnen moerasvegetaties en rietvelden. Het verlies van deze vegetaties leidt tot vermindering van waterkwaliteitskenmerken, zoals hoeveelheid zuurstof, watertemperatuur en de pH. 

Naast ecologische gevolgen, kunnen muskusratten ook grote maatschappelijke problemen, economische verliezen en gezondheidsrisico’s veroorzaken. Met hun graafactiviteiten maken muskusratten gangen en holen in dijken en rivieroevers, waardoor deze verzwakken en instabiel kunnen worden. Als gevolg hiervan kunnen ook (spoor)wegen mogelijk verzakken. Ook kunnen de graafactiviteiten van muskusratten leiden tot het vermengen van water van verschillende kwaliteitsniveaus, wat het functioneren van afvalwaterzuiveringsinstallaties vermindert. 

De dieren kunnen ook (economische) schade veroorzaken aan viskwekerijen en in de landbouw. Bij viskwekerijen kan de muskusrat door visvallen en netten heen knagen. In de landbouw veroorzaken de dieren vraatschade aan landbouwgewassen. Bovendien kunnen landbouwvoertuigen en dieren vast komen te zitten of wegzakken in holen van muskusratten. 

Muskusratten kunnen drager zijn van verschillende ziektes en parasieten die schadelijk zijn voor mens en dier zoals leptospirose, de veroorzaker van de Ziekte van Weil. Ook kan de muskusrat de gevaarlijke vossenlintworm (Echinococcus multilocaris) bij zich dragen, al komt deze lintworm in Nederland nog nauwelijks voor. 

Preventie - Hoe voorkom je verdere verspreiding?

Verdere verspreiding vindt vooral plaats via introducties vanuit Duitsland en België naar Nederland. Echter, de hoge voortplantingssnelheid en hoge mobiliteit van muskusratten maakt het lastig om verdere verspreiding te voorkomen. 

Beheersing en bestrijding – Welke methoden zijn er?

Maatregelen kunnen het beste in een zo vroeg stadium worden uitgevoerd, wanneer de omvang en verspreiding van de populatie nog beperkt is. Volledige uitroering in niet-geïsoleerde gebieden is vrijwel niet mogelijk. Beheersing van muskusratpopulaties is dus van groot belang. In Nederland hebben de waterschappen een wettelijke taak om muskusratten en beverratten te bestrijden. 

Het wegvangen van muskusratten gebeurt in Nederland met klemmen en fuiken. Deze worden onder water geplaatst, voor de (vermoedelijke) ingang van een nestgang van een muskusrat. Vaak worden de klemmen en fuiken gemarkeerd met houten paaltjes met oranje vlaggen. Om effectief te zijn, is een (zeer) hoge bestrijdingsdruk nodig. Mede hierom is dagelijkse controle van de klemmen en fuiken nodig. Als er andere dieren dan muskusratten in de klemmen of fuiken terechtkomen, zoals bevers, bunzingen, hermelijnen en watervogels, dan moeten deze ongeschonden vrijgelaten worden. Gevangen muskusratten worden gedood met een luchtdrukpistool. 

Wat is diervriendelijk doden?

Om de lidstaten te ondersteunen bij die vraag, heeft de Europese Commissie een handleiding opgesteld, onder leiding van de IUCN: “Manual for the management of vertebrate invasive alien species of Union concern, incorporating animal welfare”. In dit naslagwerk zijn de internationale wetenschappelijke inzichten en adviezen van experts verwerkt. Het geeft onder meer voor 22 gewervelde dieren van de Unielijst een overzicht van:

  • Toe te passen technieken;
  • Kosteneffectiviteit van deze technieken;
  • De internationale standaarden en regelgeving;
  • Het kader ter evaluatie van de humaniteit van maatregelen.

Specifieke informatie over de muskusrat vindt u oppagina 86-87 van de handleiding.

Wet & Regelgeving - Welke regels en protocollen zijn van toepassing?

Muskusrat (Ondatra zibethicus) staat op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Voor dieren gelden extra regels rondom beheersing en bestrijding van de soort. Stress en pijn moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Wanneer wordt overgegaan tot het doden van een dier, dan dienen stress, pijn en onnodig leed bij het dier zo veel mogelijk voorkomen te worden. Andere soorten en de natuur mogen niet verstoord of beschadigd worden tijdens de beheersing, bestrijding of het doden van invasieve, exotische diersoorten (meer informatie hierover vindt u hier). 

Voor diersoorten die op de Unielijst staan geldt dat men het dier mag houden totdat het sterft, mits aangetoond kan worden dat men het dier al had voordat de soort op de Unielijst werd geplaatst. Ook hier geldt dat de betreffende dieren niet mogen worden verhandeld, vermeerderd of verspreid worden. Meer informatie voor particulieren, handelaren, vissers, onderzoekers en dierentuinen of kinderboerderijen vindt u op de website van de RVO

Waar vind ik meer informatie?

Leadfoto: Alan D. Wilson, Wikimedia Commons, 2006

Gepubliceerd 21 maart 2023