Bestrijden door uittrekken met de minigraver Foto Gerard Koopmans

Bestrijden

Bestrijden is gericht op het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Blijvende eliminatie is nagenoeg niet haalbaar door nieuwe vestigingen. Deze methode wordt hoofdzakelijk toegepast in open vegetatie, houtwallen, bosranden en open bos

Daar waar vogelkers niet mag voorkomen, zal deze bestreden moeten worden. De keuze om tot bestrijding over te gaan, hangt vooral af van de doelen voor het terrein, en minder van de mate van voorkomen van de soort (beslisboom). Immers, als men wil dat vogelkers geen deel uitmaakt van de lokale flora, moet de soort zo volledig mogelijk verwijderd worden uit het systeem. Wanneer de bestrijding onvolledig is en er restpopulaties of individuen aanwezig blijven, zal de populatie zich in een aantal jaren weer gaan uitbreiden, en blijven grote inspanningen nodig om de soort te weren. Indien de populatie van Amerikaanse vogelkers onder controle is en dit consequent wordt bijgehouden, nemen de kosten sterk af.

De Amerikaanse vogelkers draagt bij vol licht zeer jong kersen (Foto Jan den Ouden)
De Amerikaanse vogelkers draagt bij vol licht zeer jong kersen (Foto Jan den Ouden)

Tot voor kort werd bij bestrijden van Am. Vogelkers glyfosaat (handelsnaam: Roundup) gebruikt. Gebruik hiervan in Nederlandse bossen en natuur wordt nu als onverantwoord beschouwd, daarom moet voor het verwijderen van vogelkers worden uitgegaan van puur mechanische bestrijding. Dit is vrijwel altijd een combinatie van het verwijderen van de zaadbronnen (door uittrekken of uitputten), het verwijderen van de zaailingen en daarna een blijvende nazorg. In munitieverdachte terreinen is het gebruik van glyfosaat ten behoeve van de bestrijding van Am. vogelkers (en ander invasieve exoten) nog wel verantwoord in verband met de veiligheid. De meest effectieve werkwijze daarbij is afzagen en stobbebehandeling.

Hakhoutsituaties (bv in bosranden, hakhout en houtwallen) zijn bijzonder gevoelig voor dominantie door vogelkers doordat het afzetten steeds weer veel licht beschikbaar maakt en de stobben daarna lange groeischeuten maken. Een oplossing hiervoor is afzetten met verhoogde frequentie.

Effectiviteit

Bestrijden van Amerikaanse vogelkers is gericht op het verwijderen van deze boomsoorten uit de betreffende habitat. Doordat deze boomsoorten alom tegenwoordig zijn in het West-Europese landschap en zij zich gemakkelijk verspreiden is blijvende eliminatie niet haalbaar. Nazorg zal blijvend nodig zijn.

Kosten

Bestrijden is duur, moet lang volgehouden worden en bestaat uit drie fasen. Bij de hoofdbehandeling wordt getracht zoveel mogelijk (zaad)bomen te verwijderen. De nabehandeling is gericht op het verwijderen van vergeten exemplaren en het ‘plukken’ van de nieuwe zaailingen. Hierna breekt de periode aan van de blijvende nazorg. Deze houdt nooit meer op aangezien vogels en zoogdieren steeds weer zaad aanvoeren dat zal kiemen, tenzij het bos weerbaar gemaakt wordt. Indien de gestelde doelen of de uitgangsituatie het weerbaar maken van het bos onmogelijk maken zal een gericht beheer van de Amerikaanse vogelkers altijd noodzakelijk blijven.

Door het afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het bos is bestrijden duurder geworden. Zie de vergelijking met de zuiver mechanische werkwijze in onderstaande tabel.

1_Tabel1.JPG

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Bestrijden is buiten het bos de enige manier om te voorkomen dat Amerikaanse vogelkers de open vegetatie gaat domineren.
  • Deze bestrijding kan efficiënt uitgevoerd worden door deze te combineren met de reguliere bestrijding van berk, den en eik.

Nadelen/risico's

  • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen als Glyfosaat heeft negatieve uitwerkingen op alle ecosystemen. Verantwoordelijke organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Bosgroepen, de Landschappen en het Rijksvastgoedbedrijf gebruik daarom geen bestrijdingsmiddelen bij bestrijden van vogelkers, met uitzondering van munitieverdachte terreinen (klik hier voor meer informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen)
  • Het bestrijden veroorzaakt grote verstoringen in vegetatie en bodem, met nadelige gevolgen voor de overblijvende flora en fauna.
  • Voor de bestrijding moet langdurig tijd en geld worden gereserveerd.

Samenvatting

Methode Gericht op Effectiviteit
Bestrijden Amerikaanse vogelkers Bestrijden Gericht op verwijderen van Amerikaanse vogelkers uit de betreffende habitat. Blijvende eliminatie is nagenoeg niet haalbaar door onvoorkoombare nieuwe vestigingen.

Meer informatie